Advertència Legal

1.Informació legal i acceptació

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal corporatiu d’Intranet (d’ara endavant, el Portal) que CLUB BÀSQUET ARGENTONA posa a disposició de tots els usuaris d’Intranet.
CLUB BÀSQUET ARGENTONA, Avda. Països Catalans, s/n, 08310 ARGENTONA (Barcelona) i CIF G62028691
L’accés al Portal és gratuït. Determinada informació o serveis són exclusius pels usuaris adscrits a les direccions corporatives o de negoci determinades a l’efecte i el seu accés es troba restringit a tots els altres. Els serveis i informació que prové del Portal es refereixen amb caràcter general a l’activitat del CLUB BÀSQUET ARGENTONA.
L’ús del Portal s’atribueix a la condició de l’usuari del Portal (d’ara endavant, l’ Usuari) i implica l’ acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una duració limitada al moment en el que l’Usuari es trobi connectat al Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions de l’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.
Alguns serveis del Portal accessibles pels usuaris d’Intranet o exclusiu per a determinats usuaris, poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, en tot cas, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que tenen de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, les fotografies, els gràfics, imatges icones, tecnologia, software, links i més continguts audiovisuals o sonors, així como el seu disseny gràfic i codis fonts (d’ara endavant Continguts), són propietat intel·lectual de CLUB BÀSQUET ARGENTONA, sense que puguin entendre’s cedits a cap Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos, només els estrictament necessaris pel correcte ús del Portal.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CLUB BÀSQUET ARGENTONA , sense que pugui entendre’s que l’accés al Portal doni cap dret sobre les citades marques,noms comercials, i/o signes distintius.

3. Condicions d’ús del portal

3.1 General

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà davant el CLUB BÀSQUET ARGENTONA o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pugui ocasionar com a conseqüència d’incompliment de l’obligació.
Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesives de bens o interessos del CLUB BÀSQUET ARGENTONA o de tercers o que de qualsevol altra manera perjudiquin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) del CLUB BÀSQUET ARGENTONA o de tercers.

3.2 Continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts de conformitat amb la llei i el present Avís Legal, així com a les altres condicions, reglaments i instruccions que poguessin ser d’aplicació de conformitat amb el que hi ha expressat a la clàusula 1.
Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts ,menys en els casos autoritzats per la Llei o expressament consentits pel CLUB BÀSQUET ARGENTONA o per qui representi la titularitat dels drets d’explotació.
  • Reproduir o copiar per ús privat els continguts que puguin ser considerats com Software o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquest actes impliquin necessàriament la reproducció per part del Usuari o d’un tercer.
  • Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que el CLUB BÀSQUET ARGENTONA posi a disposició dels Usuaris.
3.3 Formularis de recollida de dades

Sense perjudici del que hi ha disposat a la clàusula 5 del present Avís Legal, la utilització de certs serveis o sol·licituds rígides del CLUB BÀSQUET ARGENTONA estan condicionades a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari.
Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualsevol altres hauran de ser certs. Per a aquests efectes l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada al CLUB BÀSQUET ARGENTONA perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al CLUB BÀSQUET ARGENTONA o a tercers per la informació que faciliti.

4. Exclussió de responsabilitat

4.1 De la Informació

L’accés al Portal no implica l’obligació per part del CLUB BÀSQUET ARGENTONA de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. CLUB BÀSQUET ARGENTONA no es responsabilitza de les decisions adoptades a partir de la informació subministrada en el Portal ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari o tercers amb motiu de les actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

4.2 De la qualitat del servei

L’accés al Portal no implica l’obligació per part del CLUB BÀSQUET ARGENTONA de controlar l’absència de virus, cucs,o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.
CLUB BÀSQUET ARGENTONA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

4.3 De la disponibilitat del Servei

L’accés al Portal requereix de serveis i subministres de tercers, inclosos en el transport a través de xarxes de telecomunicacions , la seva fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no corresponen al CLUB BÀSQUET ARGENTONA . Per tant,els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal. CLUB BÀSQUET ARGENTONA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que tinguin com a causa fallides o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produïssin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4.4 Dels continguts i els serveis enllaçats a través del Portal

El servei d’accés al Portal pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant , Llocs enllaçats ). En aquests casos, CLUB BÀSQUET ARGENTONA actua com prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats, en la mesura en que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la deguda diligència. En el supòsit de que l’Usuari considerés que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho al CLUB BÀSQUET ARGENTONA d’acord amb el procediment i els efectes establerts a la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas , l’existència de llocs enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del CLUB BÀSQUET ARGENTONA amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts. CLUB BÀSQUET ARGENTONA no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilidat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a CLUB BÀSQUET ARGENTONA .

5. Protecció de dades personals

Les dades recavades a través dels formularis de recollida de dades del Portal seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que és responsable CLUB BÀSQUET ARGENTONA . Aquesta entitat gestionarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat que s’ indica. Així mateix, CLUB BÀSQUET ARGENTONA cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la seva finalitat, de conformitat amb el previst a la legislació en matèria de protecció de dades.
Pressionant el botó d’enviar del corresponent formulari, l’Usuari concedeix de forma expressa que les seves dades podran ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.
En els formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb asterisc són obligatoris pel que en cas de que l’Usuari no faciliti les dades corresponents, CLUB BÀSQUET ARGENTONA podrà a la seva discreció denegar el corresponent servei.
L’Usuari podrà revocar el consentiment donat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a tal efecte a la direcció assenyalada a la clàusula 1 i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.
CLUB BÀSQUET ARGENTONA adopta els nivells de seguretat sol·licitats pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial Decret 994/1999 de 6 de juny. Tot i això, la seguretat tècnica en un mitjà com d’Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions por actuacions doloses de tercers.
CLUB BÀSQUET ARGENTONA podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del Portal. Les cookies son procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de manera imperceptible. Cada vegada que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades a les anteriors visites.. En definitiva, les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats pels altres proveïdors.
L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi del moment en que això passa. El Portal és accessible sense necessitat de que estiguin activades les opcions referents als arxius cookie, si bé pot impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixin d’una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie del Portal és la de facilitar la navegació de l’Usuari.

6. Comunicació de activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas de que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’intranet tingués coneixement de que els llocs enllaçats remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb el CLUB BÀSQUET ARGENTONA indicant els següents extrems:

  • Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i direcció de correu electrònic.
  • Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del lloc enllaçat.
  • En el supòsit de violació dels drets, tals com la propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d\’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, en el seu cas, el de representació per actuar a compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant.
  • Declaració expressa de que la informació continguda a la reclamació es exacta.

La recepció per part de CLUB BÀSQUET ARGENTONA de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa a la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

7.- Legislació

El present avís es regeix en tots i cada un dels extrems per la Llei Espanyola.