Informació i normativa

PLA D’ACTUACIÓ I CRITERIS GENERALS PER A L’ORGANITZACIÓ

DEL CAMPUS D’ESTIU DEL CLUB BÀSQUET ARGENTONA (COVID19)

Aquest document pretén fixar les línies comunes i generals de com s’han de desenvolupar el Campus d’Estiu 2020 del Club Bàsquet Argentona en el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia del COVID19.

Cada any s’organitza, des del Club Bàsquet Argentona, un campus d’estiu, aquest any pels nens i nenes nascuts/des entre el 2016 i el 2003.

El Club Bàsquet Argentona pretén seguir les recomanacions del document marc que ha establert la Generalitat de Catalunya, el qual estableix els requisits mínims imprescindibles per a poder realitzar les diferents activitats de lleure i seguirà els protocols que es vagin concretant amb detall per cadascun dels diferents tipus d’activitat. En aquest sentit, aquest document exposa com es realitzaran les activitats del campus per a joves i infants, sota uns criteris imprescindibles de seguretat i protecció per a la seva realització, i així mateix garantint la salut dels infants i la de la comunitat.

Els infants i joves representen un grup de baix risc per la COVID-19, per aquest motiu el Club Bàsquet Argentona, considera que cal aprofitar el gran valor educatiu de les activitats d’estiu, i encara més en aquest context especial de pandèmia, sempre oferint un desenvolupament del campus amb el màxim de garanties.

Aquest estiu 2020 serà especialment rellevant per la infància en aquesta fase post-confinament, ja que els permetrà l’aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció; la retrobada i el contacte amb la natura i els espais esportius, i oberts de la vila d’Argentona, i la recuperació del sentit de comunitat, el retrobament amb les amistats i el contacte amb referents adults més enllà del nucli familiar.

MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ PEL CAMPUS – ESTIU 2020

A hores d’ara, l’oferta d’activitats de lleure i programes d’estiu per a infants i adolescents està subjecta a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte.

Mesures preventives generals

➔ Per poder dur a terme el campus, caldrà estar en la Fase 3 de la desescalada.

➔ Per a establir la ràtio entre participants i monitors/es es pren de referència la que marca el Decret 267/2016 i queda fixada en totes les activitats 1 monitor per cada 10 participants.

➔ Cada grup reduït de fins a 10 nens es considerarà grup de convivència, ja que el monitor sempre es relacionarà amb el seu mateix grup d’infants/adolescents, i faran les activitats sempre junts (grups estables) .

➔ Es procurarà realitzar les activitats a l’exterior el màxim sigui possible, així com les activitats dirigides. En cas de sortides amb autocar es garantirà l’ús de mascaretes.

➔ Cada grup, a banda del seu responsable d’activitat, tindrà un responsable de seguretat i higiene, que haurà de vetllar pel compliment de les mesures de neteja i higiene per minimitzar els riscos de contagi:

 • Vetllar pel manteniment dels 2 metres de distància entre totes les persones que participen de l’activitat.
 • Garantir la separació mínima en espais comuns com lavabos, menjador,…
 • Rentat de les mans a l’entrada i sortida del campus
 • Rentat de mans a l’inici i final de cada activitat i de menjar.
 • Ús de mascaretes quan hi hagi risc de distàncies menors de 2 metres.
 • Control diari de l’estat de salut de cada infant/jove i del propi equip de monitors.
 • Les famílies són les responsables del control dels seus fills/es.
  • Hauran de comprovar diàriament, previ a l’entrada al campus, l’absència de símptomes, i la temperatura (aquesta ha de ser inferior a 37,3 graus). En cas de presentar símptomes, s’haurà de presentar el llistat de comprovació al monitor/a corresponent, tot i que es recomana evitar portar l’infant a l’activitat
 • Control de la temperatura, en cas de sospita de símptomes.

Actualment monitors/es estan fent la corresponent formació en seguretat i higiene

➔ Es faran diversos grups separats per franges d’edat en funció de la quantitat d’infants i joves inscrits i es distribuiran a diferents pistes i espais.

➔ Segons la normativa actual, es prendrà com a mesura estàndard que cada infant disposi de 4 metres quadrats d’espai. En aquest sentit, aquest paràmetre servirà per calcular l’ocupació màxima a cadascun dels espais que es faran servir pel Campus.

En el cas del Campus es farà servir el Pavelló d’Esports municipal i molta de l’activitat que es faci es combinarà en espais a l’exterior.

Mesures de prevenció i higiene a les instal·lacions municipals:

➔ Serà necessari ventilar les instal·lacions interiors 3 cops al dia durant un mínim de 10 minuts.

Desinfectar les instal·lacions amb productes homologats de forma diària.

➔ Controlar la desinfecció dels materials comuns que facin servir els infants/joves cada cop que s’utilitzin. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. (No es podran utilitzar en cap cas els eixugamans d’aire que hi pugui haver en les instal·lacions).

➔ S’instal·laran dosificadors de gel hidroalcohòlic

➔ Serà important realitzar un control d’accés per evitar aglomeracions aprofitant els diferents accessos a les instal·lacions, i els espais diferents:

 • Serà sense creuaments amb altres grups i mantenint els 2 metres de distància.
 • Les famílies que recullen els infants i joves hauran de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions i procurar no congestionar els accessos.
 • S’establiran horaris d’entrada per cada grup de 10 nens + el monitor, definint diferents espais. Es seguirà el mateix procediment a la sortida. S’establiran diferents punts per a l’acollida i posterior recollida.
 • S’habilitarà una porta d’entrada i una porta de sortida correctament indicades.
 • S’habilitarà un espai a l’entrada amb producte desinfectant i els EPIS necessaris.
 • Incidir amb el rentat de les mans.

REQUISITS PER PARTICIPAR AL CAMPUS

Els/les participants de les activitats hauran de complir alguns del següents requisits per preservar la salut del grup:

➔ Es valorarà la proximitat del Campus amb el domicili de l’infant per tal d’evitar desplaçaments llargs.

➔ Els infants/joves hauran de presentar absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

No estar convivint o tenir contacte estret amb algun positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors al Campus.

Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici del Campus. Serà un requisit altament recomanable per a la inscripció al Campus presentar una còpia del carnet de vacunes de l’infant/jove.

En infants i adolescents amb malalties greus de base, es valorarà de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

Es restringeix l’ús de dutxes i vestuaris, havent cada participant de venir amb la seva pròpia roba d’esport. Aquest punt pot variar d’acord indicacions oportunes.

Cada nen/a haurà de portar el seu material, i no compartir-lo: Pilota (es farà entrega i marcarà els primers dies), ampolla d’aigua o cantimplora, i la carmanyola, si es queden a dinar. En cas de dinar al poliesportiu, o excursió, caldrà:

 • Portar el menjar amb neveretes o de forma refrigerada, posant el nom identificatiu.
 • No compartir menjar, ni estris, ni ampolla,….
 • Rentar-se les mans abans o posar-se gel hidroalcohòlic

En cas de contagi:

 • En cas d’algun positiu per Covid-19, s’aïllarà ràpidament a les persones que han estat en contacte i es resseguirà la traçabilitat dels possibles contagis.
 • Per a reincorporar-se de nou a l’activitat els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible .
 • En cas de dubte o sospita, i davant la presència de simptomatologies, s’informa als pares/tutors per a que vinguin a recollir al nen/a i el portin al CAP. Se li posarà mascareta, i es separarà als altres nens/es del grup fins al final de l’activitat, no podent retornar a aquesta fins que es verifiqui si ha resultat positiu o no.

INSCRIPCIONS AL CAMPUS

➔ Davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19 i mirant d’evitar desplaçaments, les inscripcions al Campus, es realitzaran via on-line. Es disposa de tota la informació a través de la web del club: http://www.cbargentona.cat/campus

➔ Es va realitzar un formulari de pre-inscripció per preveure quantes famílies estan disposades a inscriure els seus fills.

➔ Feta aquesta pre-inscripció, ja es pot procedir a les inscripcions definitives, disposant de tota la informació i la documentació al web:  http://www.cbargentona.cat/

Aquí hi trobareu el díptic a omplir indicant setmanes, preus,…., així com la documentació que es requereix per tal de formalitzar la inscripció.

Per fer efectiva la inscripció, caldrà presentar via mail, a cbargentona@gmail.com:

 • Justificant de l’ingrés, junt amb el díptic o butlleta d’inscripció
 • Còpia del DNI, i de la Targeta Sanitària. (jugadors/es del CBA no cal)
 • Còpia del carnet de vacunes del nen/a vigent (altament recomanable)
 • Fitxa salut // Autorització //  Declaració responsable (document penjat al web)

En el cas que hagin entrat sol·licituds fora del període de preinscripció, i encara quedin places lliures al Campus, l’adjudicació es farà per rigorós ordre d’arribada.

➔ Donada la situació actual, s’han reduït els preus, i aquests no inclouen sortides. En cas de poder-se realitzar es pagarien a part.

➔ Tingueu present que l’obtenció de plaça definitiva pel Campus, podria veure’s afectada per les mesures de funcionament que se’ns marquin des de l’administració, per aquest tipus d’activitats.

Podeu descarregar aquest document clicant aquí. (PDF)