Info Aillaments i Quarentenes

Canvi de la durada d’ aïllaments i quarantenes.

S’estableix un període de 7 dies per a l’aïllament dels casos confirmats asimptomàtics o amb símptomes lleus, si en el moment de finalització d’aquest període la persona està asimptomàtica i han transcorregut almenys tres dies després de la resolució dels símptomes, inclosos els casos asimptomàtics o lleus que es produeixen a les residències de gent gran i altres centres sociosanitaris.

Per a aquelles persones amb malaltia greu o immunosupressió, es manté el període d’aïllament mínim de 21 dies. Per al personal que treballa en centres sanitaris o sociosanitaris es realitzarà un Test d’Antigen el dia 7 abans de la reincorporació al lloc de treball.

Després del període d’aïllament de 7 dies i fins als 10 dies posteriors a l’inici de símptomes o a la data de diagnòstic en els casos asimptomàtics, les persones positives han d’extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials utilitzant constantment la màscara. Especialment cal evitar el contacte amb persones vulnerables


En els contactes estrets identificats que no estiguin vacunats la durada de la quarantena serà de 7 dies sempre que no desenvolupin símptomes durant aquest període. En 10 dies després de l’últim contacte hauran d’extremar les mesures de protecció (utilització de mascareta, limitació del nombre de contactes socials…).


Recollit al document ADAPTACION DE LA ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE
COVID-19 EN PERIODO DE ALTA TRANSMISION COMUNITARIA
Comisión de Salud Pública. 30.12.2021 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf